محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

0

محیط کاری

دلچسب برای شایسته ها، سخت گیر برای ناشایست ها

 

منابع انسانی و فرهنگ حاکم بر سازمان سرمایه ای است که تسهیل گستر همواره به آنها ابراز غرور و افتخار کرده است، عملیاتی شدن علم، استقرار تفکر استاندارد حاکم بر سیستم مدیریتی "کسب یار" و توجه به ارزشهای انسانی و حاکمیت اخلاق، تسهیل گستر را به محیطی تبدیل کرده که مدیران شرکت همواره به داشتن این سرمایه ارزشمند به خود می بالند.

 

موارد زیر بخشی از باورهای تسهیل گستر در حوزه منابع انسانی می باشند:

قرار نیست کارکنان صرفاً پس از کار زندگی کنند، محل کار ما مهمترین محل زندگی ماست، به کارمان عشق می ورزیم و در حین کار زندگی می کنیم.
در سازمان ما شایسته سالاری حاکم است، کسانی که هم عملکرد موفقی دارند و هم اخلاق مناسبی دارند تحت احترام هستند و بر عکس افراد دارای اخلاق و عملکرد پایین، تحت فشار هستند و همواره فشار بر آنها را بیشتر و بیشتر خواهیم کرد.
شرکت متعلق به کارکنان است، سود بیشتر شرکت به سود بیشتر کارکنان و سود کمتر شرکت به سود کمتر کارکنان منجر خواهد شد، ولی در این بین کارکنانی که بیشترین تاثیر را در پیشبرد اهداف شرکت داشته اند به بیشترین منافع دست خواهند یافت.
مدیران مکلف هستند برای کارکنان پدری کنند، یعنی عاشقانه آنها را دوست بدارند و در برابر خواسته های غیر منطقی شان به خاطر مصلحت آنها جانانه مقاومت کنند.
همواره در تلاش هستیم ترتیبی دهیم که وقتی کارمند به شرکت کمک می کند تا شرکت به اهداف برنامه ریزی شده اش برسد، او نیز از همین مجرا اهداف خود را تحقق ببخشد.
کسی که وارد محیط کاری تسهیل گستر می شود نباید احساس غریبی کند، او عضوی از خانواده تسهیل گستر است و تحت حمایت مدیران و سایر کارکنان.
هیچ آلودگی و زشتی اجازه ورود به فضای گرم و صمیمی ما را ندارد و فضایی حاکم خواهیم کرد که کارکنانی که مرخصی هستند لحظه شماری کنند که بر سر کار برگردند.
به عدالت و انصاف معتقدیم ولی انصاف را در توزیع برابر ثروت نمی دانیم، معتقدیم هر کس به تناسب شایستگی هایش باید فرصت رشد داشته باشد.
میل داریم کارکنانمان به نسبت شایستگیهایشان از حقوق و مزایایی برخوردار باشند که نسبت به محیط بیرون از سازمان کم نظیر باشد و آنها حق دارند زندگی توام با آسایش و رفاه را تجربه کنند.
کارکنان تسهیل گستر افراد فرهیخته ای هستند که سزاوار احترام و کرامت هستند ما خود را مکلف می دانیم همواره محیطی شاد و توام با حرمت و احترام برای آنها ایجاد کنیم.
هر کس در جایی باید قرار گیرد که برای آن خلق شده است او باید از شغل خود رضایت داشته باشد و به کار و سازمان خود عشق بورزد.
هر روز فضای فیزیکی مطلوب و مطلوب تری را برای کار کارکنان تسهیل گستر فراهم خواهیم کرد.
ما دافعه را بخشی از شخصیت خود می دانیم و در برابر عملکرد ضعیف و اخلاق غیر حرفه ای محکم خواهیم ایستاد.
اهداف ما دقیق، روشن، امکان پذیر و چالشی است و همه تمرکزها به تحقق اهداف برنامه ریزی شده شرکت است و کارکنان اهداف خود را در کمک به تحقق اهداف شرکت جستجو می کنند.
ما یک تیم هستیم و با در کنار هم بودن نتیجه خواهیم داد، افراد حق اعتراض دارند و براحتی می توانند خواسته های منطقی شان را مطالبه کنند.
امنیت شغلی کارکنان برای شرکت اهمیت دارد و شرکت به خود اجازه هیچ رفتار غیر منطقی را نمی دهد ولی کارمند ناشایست نیز جایی در تیم ندارد.
جایگاه اجتماعی کارکنان و حرمت و احترام آنها در بیرون از سازمان برای ما اهمیت دارد، سازمانی را خلق خواهیم کرد و آبرویی به برندمان خواهیم بخشید که افراد با کار کردن در آن، در محیط خارج از سازمان احساس غرور و افتخار کنند.
 
elektronik sigara satış elektronik sigara Leke kremi satın al