افزونه های مکمل

با عرضه انواع افزونه های آلوریار، سازمان یار و سایت یار به شما کمک می کنیم که سیستم های خود را به طور مستمر بهبود ببخشید

ما برای هر یک از سیستم الکترونیکی آلوریار، سازمان یار و سایت یار امکانات پایه ای در نظر گرفته ایم که به دایره وسیعی از نیازهای مشتریان پاسخ بدهد ولی ممکن است نیازی داشته باشید که در امکانات پایه وجود نداشته باشد. برای پاسخ به این بخش از نیازهای شما، تولید یا بومی سازی و عرضه افزونه های مکمل راهکار پایه را در نظر گرفته ایم.

شما نیاز خود را با ما در میان می گذارید و ما تحقیقات خود را آغاز کرده و مناسبت ترین افزونه پاسخگوی نیاز شما را پیشنهاد می دهیم و در صورت تأیید آن را خریداری، بومی سازی و آماده سازی کرده و در سیستم الکترونیکی شما مستقر می کنیم و اگر هم در لیست افزونه های از قبل تولید نشده باشد آن را برایتان برنامه نویسی می کنیم.