کسب و کار

مدیریت تبلیغات شهری

مدیریت تبلیغات شهری یکی از مدیریت های زیر مجموعه سازمان است که به موازات تبلیغات فرهنگی در سطح شهر ، به عنوان تنها مدیریت درآمدزای سازمان ، ضمن همسویی و هم جهت بودن با نظام بهره وری و مهندسی سیستم ، نسبت به ساماندهی ، ممیزی و نظارت بر تابلوهای صنفی و تبلیغات سطح شهر اقدام می نماید .
عمده فعالیتهای مدیریت تبلیغات و آرایه های شهری عبارتنداز :
1- ساماندهی و زیباسازی وضع موجود تبلیغات سطح شهر
2- نظارت بر انجام تبلیغات سطح شهر
3- باز مهندسی و نظارت بر سیستم تبلیغات شهری در حوزه تابلوهای صنفی ، تجاری
4- شناسایی ، اخذ عوارض و صدور مجوز تابلوهای صنفی
5- تنظیم قرارداد تابلوهای تبلیغاتی ، اخذ مبلغ و نظارت بر عملکرد آنان
6- جمع آوری و طبقه بندی کلیه قواعد فنی ، مواضع حقوقی ، اصول فرهنگی ، اطلاعات مربوط به شناخت بازار و اصول روانی تبلیغات شهری
برخی از وظایف مدیریت تبلیغات و آرایه های شهری
· تدوین خط مشی ها و چشم انداز های تبلیغاتی و زیباسازی شهر .
· تدوین پیش نویس آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی مربوط به تبلیغات شهری و اعمال آن در فعالیت های سازمان .
· تنظیم قرارداد و اخذ مبلغ تابلوهای تبلیغاتی با افراد حقیقی و حقوقی و نظارت بر حسن عملكرد آنان .
· اجرای طرحهای فرهنگی به مناسبت های ملی و مذهبی
· تهیه و تنظیم طرح جامع تبلیغات شهری و زیباسازی ، متناسب با مناطق مختلف شهری و ارائه آن به مراجع ذیربط .
· شناسایی و تأسیس بانك اطلاعات شامل : آمار مربوط به سازمانها ، ارگانها ، واحدها و بنگاههای تبلیغی دولتی و خصوصی .
· تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعملها و آیین نامه های زیباسازی و تبلیغات شهری به منظور پیشبرد اهداف سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن .
· گسترش ارتباط و تبادل افكار و نظرات با متخصصین امور تبلیغی و بهره مندی از نظرات آنان در بهبود و توسعه كمی و كیفی برنامه ها .
· شناسایی ، برداشت محلی اطلاعات و اخذ عوارض تابلوهای واحدهای صنفی ( اعم از سردرب و ارتفاع ) بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر .

پست های مرتبطکسب و کار

مدیریت مشارکت کارکنان با رویکرد مدیریت اسلامی

مشارکت رکن اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع که سبب اطمینان بهبود ارتباطات و وابستگی متقابل بین افراد سازمان می شود. علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: لا ظهیر کالمشاوره یعنی هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست .

کسب و کار

مدیریت استراتژیک

سرعت سرسام آور تغییرات دردنیای کنونی بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمی توانند مناسب تغییرات باشند هنگامیکه تغییرات جزیی بود می توانستیم از تجربه استفاده کنیم