کسب و کار

مديريت منابع انساني در مشاغل متوسط و كوچك

بسياري از كارفرمايان و صاحبان مشاغل علاقه مند هستند تا از مجموعه اي از آزمايش ها و آزمون ها نسبت به تعيين صلاحيت متقاضي كار، تصميم گيري كنند. اين آزمون ها مي تواند شامل آزمايش مهارت ها، هوش و ذكاوت، روانشناسي، شخصيت، صداقت، توانايي هاي جسمي، پزشكي و حتي كسب اطمينان از عدم اعتياد متقاضي كار به مواد تخديركننده باشد.
هر آزمايش مي تواند بر صحت و سقم انتخاب نيروي متقاضي كار و تطابق توانايي هاي وي با شغل و سمت مورد نظر تاكيد كند. بنابراين فهرست كردن ويژگي هاي غيرقابل شناسايي متقاضيان كار در مراحل پر كردن پرسشنامه استخدامي و يا مصاحبه مي تواند به عنوان اهداف كارفرما از هر آزمايش و يا استخدام موقت و دوره آزمايشي به حساب آيد.

پست های مرتبطکسب و کار

مدیریت مشارکت کارکنان با رویکرد مدیریت اسلامی

مشارکت رکن اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع که سبب اطمینان بهبود ارتباطات و وابستگی متقابل بین افراد سازمان می شود. علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: لا ظهیر کالمشاوره یعنی هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست .

کسب و کار

مدیریت استراتژیک

سرعت سرسام آور تغییرات دردنیای کنونی بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمی توانند مناسب تغییرات باشند هنگامیکه تغییرات جزیی بود می توانستیم از تجربه استفاده کنیم