کسب و کار

ssl چيست و آيا سايت شركت ما بايد به ssl مجهز باشد يا خير ؟