اخبار و جامعه

یک نظریه‌ی پسا کرونائیاخبار و جامعه

چرا کارکنان گوگل در هنگام کار دمپایی به پا میکنند؟