بازاریابی و فروش

مشتری مداری را باور و بارور کنید

مشتری مداری:
م:

* مردم داری، مروت، منفعت رسانی را به عنوان مزیت رقابتی مشتری مداری تعریف کنید.

ش

* شناخت مشتری و انتظارات و ارزش های دلخواه
* شناخت برای پاسخگوئی درست به خواسته های مشتریان
* شرایط مناسب برای خدمت رسانی را شالوده مشتری مداری خود بدانید.


ت

* تفهیم و تفاهم
* تأثیر گذاشتن و تأثیر پذیری
* تغییر و تحول را جدی بگیرید.

ر

* راهنمائی مشتری
* رغبت در مشتری
* روحیه­ی خدمت رسانی به مشتری

ی

* یادگیری از مشتری
* یک رنگی با مشتری
* یک پارچگی خدمات

م

* مشکل شناسی
* مشکل گشائی
* مفید و مؤثر بودن برای مشتری

د

* درک مشتری
* دوستی با مشتری
* دفاع از حقوق و منافع مشتری

ا

* اعتقاد به مشتری
* ارتباط با مشتری
* احترام به مشتری
* احترام به مشتری و حریم شخصی او
* انتخاب آزاد برای مشتری
* اطلاع رسانی و اطلاع یابی از مشتری
* ارزش فزائی برای مشتری

ر

* رسیدگی سریع و صحیح به مشتری
* رضایت همیشگی و همگانی

ی

* یاری
* یاوری
* یکدلی

پست های مرتبطبازاریابی و فروش

مشتری مداری رمز موفقیت

ما در دورانی زندگی می کنیم که به حقیقت دوران مشتری سالاری است و این مخاطبین و مشتریان شرکتها و مؤسسات و سازمان ها هستند که مشخص می کنند چه کالایی با چه کیفیتی باید به آنان عرضه شود .

بازاریابی و فروش

چند نکته درباره‌ي نحوه برخورد با مشتريان ناراضي

حتماً بارها در هنگام کار با افرادي روبرو شده ايد که به علت نامعلوم رفتاري توهين آميز و ناسزاوار از خود بروز مي دهند. شما را تهديد مي کنند و مي خواهند شما را بترسانند و تمام روز شما را خراب مي کنند. در برخورد با چنين افرادي چه بايد کرد؟