بازاریابی و فروش

مفاد قانون تجارت الكترونیكی

باب اول – مقررات عمومیمبحث اول- در كلیاتفصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الكترونیكی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به كار می‌رود.