بازاریابی و فروش

بازارسازی و مدیریت بازاریابی

بنگاه های اقتصادی را از یک منظر می توان به سه دسته تقسیم کرد :
1 ) موج سازان :
منظور شرکت هایی هستند که همواره نوآور بوده و استراتژی آن ها این است که اگر قرار است موجی بیاید ما باید سازنده آن باشیم.