سازمان یار ( Odoo )

رهبری تیم در اُدوو: یک رهبر تیمی باشید، نه یک مدیر!