مشتریان تعریف شده در سیستم را می توان توصیف کرد. موارد به دست آمده از طریق نشست پایانه فروش را می توان فیلتر کرد و بر اساس سایر عملیات فیلتر کردن، مشاهده کرد. کاربر همچنین با استفاده صفحه "ایجاد"، مشتریان جدیدی ایجاد کند.

ماژول پایانه فروش> سفارش ها> مشتریان