عنوان جالب

اسناد را به صورت آنلاین، ارسال، امضا و تایید کنید. 

فایل PDF  خود را آپلود نموده و فیلدها را به آسانی درگ و دراپ کنید. 

سازمان یار• تصویر و متن

امضای اسناد را سریعتر دریافت کنید.

فرایندها را ساده سازی کنید، بهره وری را افزایش دهید.

امضایOdoo ، روش سریع و آسان برای ارسال، امضا و تایید اسناد است. با درگ و دراپ بلوکها، قراردادها را آماده کنید، درخواستهای امضا را در عرض چند ثانیه ارسال نموده و وضعیت اسناد ارسال شده را پیگیری کنید. 

به صورت الکترونیکی و بدون کاغذبازی عمل کنید، نرخ بازده سرمایه گذاری را افزایش دهید

از همه منافع آسان و یکپارچه امضای الکترونیکی بهره مند شوید. 

کاهش هزینه ها

هزینه های اضافی مثل چاپ، کپی کردن، فکس، اسکن و ارسال را فراموش کنید. همه کارها به صورت آنلاین با هر ابزاری قابل دسترسی است.

صرفه جویی در زمان

روزها و یا شاید هفته ها انتظار طرفین برای امضای اسناد را متوقف کنید. قراردادهای خود را با چند کلیک پایان دهید.


کاهش خطاها

عملیات دستی را حذف کنید و کیفیت اسناد اجرا شده و امضا شده را بهبود ببخشید. مطمئن شوید تمام بخش هایی که نیاز به امضا دارند، امضا شوند.

همه ریسک ها را حذف کنید

صد در صد امن و مطمئن

اسناد مهم را دوباره از دست ندهید. همه قراردادهای خود و سایر اسناد حقوقی را با آرامش خاطر ذخیره کنید. برای اطمینان از دسترسی همه افراد مجاز به محتوا، همه ارتباطات رمزگذاری می شوند. 

سازمان یار• تصویر و متن
سازمان یار• تصویر و متن

همه سطوح سازمان خود را پشتیبانی کنید

گردش کاری خود را ساده سازی کنید و کارایی را افزایش دهید

فروش و عملیات

درصد برد را افزایش دهید و با خودکارسازی فرایند امضای قراردادهای خود، چرخه فروش را کاهش دهید. روابط و مشتریان خود را افزایش دهید. 

منابع انسانی و کارمندان

استخدام و تعامل با متقاضیان را از طریق ارسال فرمهای ارزیابی الکترونیکی و قراردادهای استخدام بهبود ببخشید.


مالیات و حسابداری / مدیریت

به آسانی همه اسناد، تاخیرها و پروسه ها را پیگیری کنید. به واسطه همه اسنادی که به طور الکترونیکی، همیشه قابل دسترس هستند، منظم و سازمان یافته باقی بمانید.