رویداد همایش 22 سالگی تسهیل گستر شروع در 13 شهریور 1398
امکانات جدید Odoo و سازمان یار و رویکردهای فنی و برنامه نویسی
06:00 بعد از ظهر - 07:30 بعد از ظهر (1398/06/13) (1 ساعت 30 دقیقه)

امکانات جدید Odoo و سازمان یار و رویکردهای فنی و برنامه نویسی
مجتبی اکبرپور برنامه نویس  at تسهیل گستر akbarpour@tashilgostar.com 04135251447