مالی و حسابداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

دفتر کل طرف همکار و دفتر کل عمومی

دفتر کل طرف همکار و دفتر کل عمومی چه تفاوتی دارند؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

دفتر کل عمومی تراکنش های حسابداری هر حساب را به صورت بدهکار و بستانکار نشان می دهد. در حالی که دفتر کل طرف همکار تراکنش های حسابداری هر یک از طرف های همکاری را با مقدار بستانکار و بدهکار نشان می دهد.

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما