عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

واحدهای استقرار و پشتیبانی بیش [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1400/10/12

واحدهای استقرار و پشتیبانی بیشتر از دیگر بخش ها نیاز به حمایت و کمک دارند، لطفا اجرای تسک هایی که به این دپارتمان ها کمک کننده باشد را در اولویت قرار دهیم.