عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

مدیریت زمان و تسک کاری همکاران [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/04/02

مدیریت زمان و تسک کاری همکارانی که بر روی فعالیت های پایدار کار می کنند به عهده خانم سولماز غضنفری خواهد بود و مدیریت زمان و تسک کاری همکارانی که بر روی فعالیت های مشتریان کار می کنند به عهده خانم پور احمدی خواهد بود.