عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

لطفا هر روز آخر وقت کاری وقتی [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/05/27

لطفا هر روز آخر وقت کاری وقتی شرکت را ترک می کنید این سوال مهم را از خود بپرسید:
" امروز چه چیزی به شرکت اضافه کردم که در بلند مدت برای سازمانمان خلق ارزش خواهد کرد؟"
ما با جمع پاسخ های ارزشمند به این سوال مهم به مقاصد بزرگ خواهیم رسید.