عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

افرادی که در داخل یک تیم درگیر [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/07/26

افرادی که در داخل یک تیم درگیر حاشیه هستند عموما کل تیم را به ته جدول رده بندی هدایت می کنند، ممنون همکارانی هستیم که کل تمرکز خود را بر روی کار قرار می دهند و از ورود به هر نوع حاشیه ای پرهیز می کنند تا بتوانیم روند رو به رشد پرشتاب تری داشته باشیم.