عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

یادآوری مهم: وقتی یک کار ناپای [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/09/12

یادآوری مهم:
وقتی یک کار ناپایدار انجام می دهید فقط به یک نفر کمک می کنید ولی وقتی یک کار پایدار انجام می دهید به هزاران نفر کمک می کنید، لطفا از هر فرصتی که پیدا می کنید برای انجام کارهای پایدار بهره بگیرید، کارهای پایدار به این سه مورد تمرکز دارند:
سازمان یار خوب
تسهیل گستر فیزیکی خوب
تسهیل گستر الکترونیکی خوب