عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

فیلم متد مدیریت پروژه و اجرای [...]

توسط
تسهیل گستر, بهمن اسمعیل نژاد تیمور آبادی
1401/10/18

فیلم متد مدیریت پروژه و اجرای استقرار ارایه شده توسط Odoo، ضمیمه شد
https://www.youtube.com/watch?v=0GubjtTM52M
همانطور که در جلسه ارزیابی عملکرد امروز مطرح شد، این متد خاص Odoo است و برگرفته از روش Agile می باشد