عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

یک بار دیگر توجه ها را به قانو [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1401/10/30

یک بار دیگر توجه ها را به قانون 80- 20 معروف تسهیل گستر جلب می کنم
شما در حد نقشی که برایتان تعریف شده است به مشتری کمک می کنید که کسب و کار موفقی داشته باشد، در بین مشتریان شما، مهمترین مشتری تان خود تسهیل گستر است، تلاش می کنید آنچه برای مشتری خلق می کنید برای خود تسهیل گستر هم مفید باشد یا وقتی در سمت مشتریِ غیر تسهیل گستر، کاری برای انجام دادن نیست، کل تمرکز را بر روی مشتری مهمی به نام تسهیل گستر (تسهیل گستر فیزیکی، تسهیل گستر الکترونیکی و سازمان یار) می گذارید.
اینگونه است که ما می توانیم با منابع مشتری و با شعور شکل گرفته از محل تعامل با مشتری، شاهکار بی بدیلی را خلق کنیم که ما را به بسیاری از اهدافی که پیگیری می کنیم برساند.