عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

از من می پرسند مهمترین مزیت رق [...]

توسط
تسهیل گستر, علیرضا غضنفری
1402/01/30

از من می پرسند مهمترین مزیت رقابتی مان که با آن می توانیم علیرغم حضور رقبای جدید همچنان حفظ قدرت کنیم چیست
من در پاسخ آنها این سوال را از آنها می پرسم
آیا بیمارستانی که در یک شهر و یا کشور بهتر از هر بیمارستان دیگری درمان می کند آیا از ظهور بیمارستان های دیگر واهمه ای به خود راه خواهد داد؟
با این توصیف ما به یک چیز بیشترین تمرکز را می کنیم و آن هم شعار سازمانی مان است
وقتی مدعی هستیم که "کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم" به هر نحوی شده با آن عمل کنیم، چه با محصول خوب، چه با سازمان خوب، چه با خدمات خوب و چه با زیر ساخت الکترونیکی خوب