عمومی بایگانی لیست ایمیل ها

مرور بایگانی ها

تصویر پروفایل

اقای مهندس سیستمی شدن در تمام [...]

توسط
تسهیل گستر, سیدمحمدصادق بلورچیان
1402/03/31

اقای مهندس سیستمی شدن در تمام واحدها حتی واحد نمایندگان باعث روتین شدن فعالیت ها و کاهش بار کار از دوش نفرات میشود انحصارات رفع و افزایش کارایی کمترین منافعش است. به امید سیستماتیک پیش رفتن فعلیت های واحد نمایندگان😊