/

حسابدار

تبریز, ایران

تعریف موقعیت شغلی

ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص فعالیت های مالی شرکت در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از بررسی این اعداد.

شرایط احراز شغل

 • داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری

 • داشتن حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط

 • مسلط به اصول حسابداری و مدیریت مالی

 • آشنایی با قوانین بیمه، اداره کار و سازمان امور مالیاتی

 • اعتبار و امانت داری

تخصص های مورد نیاز

 • آشنایی به اصول مالی و حسابداری

 • آشنایی به قوانین امور مالیاتی

 • آشنایی با نرم افزارهای مالی و حسابداری

 • مهارت کار با کامپیوتر و مسائل اینترنت

 • ترجیحاً آشنایی به زبان انگلیسی

شرح وظایف شغلی

 • تهیه و آماده سازی آیین نامه های مالی 

 • تهیه و تنظیم حقوق و مزایای کارکنان اعم از قراردادی، پورسانتی و... و تنظیم فیش، چاپ اسناد مربوط، ثبت و نگهداری آن ها

 • محاسبه اضافه کاری ها، کسر کار، غیبت، مرخصی و...

 • محاسبه و تهیه فهرست مربوط به تأمین اجتماعی و خدمات درمانی کارکنان

 • پیگیری و وصول مطالبات

 • ثبت و کنترل اطلاعات و وقایع مالی در سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP)

 • ثبت دریافت ها و پرداخت ها و کشف و اصلاح اختلافات موجود در ثبت ها

 • صدور کلیه اسناد پرداختنی

 • رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات مالی

 • رسیدگی و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده ها و مشکلات مالی و حسابداری

 • مطالعه قوانین بودجه و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن ها

 • تهیه و تنظیم گزارش های مالی اعم از سود و زیان، ترازنامه و...

 • بایگانی کلیه قراردادها، اسناد حسابداری، احکام، نامه ها، آئین نامه ها و بخشنامه ها و غیره

 • رسیدگی به اسناد و هزینه ها

 • ثبت قراردادها

 • تهیه و تنظیم فرم های مورد نیاز واحد های مالی

 • کنترل صورت حساب ها، بررسی بدهی ها، بستانکاری ها و کل حساب های شرکت

 • دریافت و ثبت چک ها و سند ها و پرداختی ها به بانک

 • مشاوره به مشتریان شرکت برای استفاده بهینه از ماژول های مالی و حسابداری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان