کلید های ایجاد شده برای سرویس پوش نوتیفیکیشن

این کلید ها برای ارتباط سرویس پوش نوتیفیکیشن با نرم افزار شما است.