فروش
ایمیل گروهی
1.00 ﷼ 1.0 IRR
فروش
نظر سنجی
9,000,000.00 ﷼ 9000000.0 IRR
فروش
مدیریت رویدادها
400,000.00 ﷼ 400000.0 IRR
فروش
تولید
1,600,000.00 ﷼ 1600000.0 IRR
فروش
اضافه کاری
8,000,000.00 ﷼ 8000000.0 IRR
فروش
حضور و غیاب
14,000,000.00 ﷼ 14000000.0 IRR
فروش
مرخصی ها
400,000.00 ﷼ 400000.0 IRR
فروش
ارزیابی عملکرد( نظرسنجی)
1,200,000.00 ﷼ 1200000.0 IRR
فروش
کارمندان
12,000,000.00 ﷼ 12000000.0 IRR
فروش
استخدام
400,000.00 ﷼ 400000.0 IRR
فروش
مدیریت منابع انسانی
1.00 ﷼ 1.0 IRR
فروش
انبار
1,200,000.00 ﷼ 1200000.0 IRR
فروش
مدیریت پرداخت ها
1.00 ﷼ 1.0 IRR
فروش
مدیریت صورت حساب ها
1.00 ﷼ 1.0 IRR
فروش
پایانه فروش
800,000.00 ﷼ 800000.0 IRR
فروش
حسابداری
800,000.00 ﷼ 800000.0 IRR
فروش
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
800,000.00 ﷼ 800000.0 IRR
فروش
فروش
400,000.00 ﷼ 400000.0 IRR
فروش
گفتگوی زنده
7,000,000.00 ﷼ 7000000.0 IRR