فروش
اضافه کاری
8,000,000.00 ﷼ 8000000.0 IRR
فروش
حضور و غیاب
14,000,000.00 ﷼ 14000000.0 IRR
فروش
مرخصی ها
400,000.00 ﷼ 400000.0 IRR
فروش
ارزیابی عملکرد( نظرسنجی)
1,200,000.00 ﷼ 1200000.0 IRR
فروش
کارمندان
12,000,000.00 ﷼ 12000000.0 IRR
فروش
استخدام
400,000.00 ﷼ 400000.0 IRR
فروش
مدیریت منابع انسانی
1.00 ﷼ 1.0 IRR