چگونه یک تیم فروش موفق ایجاد کنیم و آن را بهبود ببخشیم؟

کسب و کار / بازاریابی و فروش

1163 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
با ایجاد یک تیم فروش موفق می توانید در مدیریت فروش خود پیشتاز باشید.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

تعبیه در وب سایت شما

انتخاب صفحه برای شروع

1.

7. تله شروع کنندگان

8. قبل از استخدام

25. تیم فروش خود را ایجاد کنید

3. استخدام ۱

32. اصلاح بهبود ۴

10. آموزش ۱ ۲

14. نظارت و کنترل ۱ ۳

35. با تشکر ترجمه : فاطمه عبداللهی

11. افراد را چنان خوب آموزش دهید که آماده ترک سازمان باشند و با آنها چنان خوب برخورد کنید که نخواهند ت رک کنند . Richard Branson

21. مجموعه مهارت های فروشنده چگونه فروشندگان مختلف عمل می کن ند . زیاد کم

2. استخدام ۱ آموزش ۲ نظارت و کنترل ۳ اصلاح و بهبود ۴

27. فرآیند ها از یک فرایند فروش با ساختاربندی بیشتر استفاده ک نید . ساختار فرایند فروش شما چگونه است ؟

28. مسئولیت اعضای تیم باید مسئول باشند . درسازمان شما، مسئولیت نیروی فروش به طور مداوم سنجش می شود .

34. بهترین گزینه را استخدام کنید آموزش دانش کنترل هوشمند شاخص های کلیدی عملکرد افراد و تیم را ارزیابی کنید همه جوانب را بهبود ببخشید

4. قبل از استخدام o ابتدا فروختن را یاد بگیرید . o همه گزینه های استخدام خود را بررسی کنید . o فرهنگ شرکت خود را تعریف کنید .

17. فروشندگان برتر رفتار کلیدی در شرکت نرم افزاری B 2 B o تعهد مشتری o شبکه های داخلی o انرژی

29. اهداف فروش اهداف فروش را تعیین کنید . سهم فروش شما از سال ۳۱۰۲ تا ۴۱۰۲ ، تا چه درصدی افزایش یافت؟

30. اهداف فروش اهداف فروش را تعیین کنید . سهم فروش شما از سال ۳۱۰۲ تا ۴۱۰۲ ، تا چه درصدی افزایش یافت؟

33. به طور مداوم ... o فرایند استخدام o آموزش و پرورش o ارزیابی : تیم و افراد

13. آموزش : ابزار و فرآیند ها o استفاده از یادگیری الکترونیکی o متعادل سازی شدت تمرین o پاداش o آموزش زمینه ای از طریق بازخورد

31. تیم فروش خود را بهبود ببخشید o فرایندهای کار خود را ساختاربندی کنید . o تیم شما باید مسئول و پاسخگو باشند . o اهداف تیم خود را تعیین کنید .

18. بهترین شانس را به فروشندگان بدهید o زمان بیشتری اختصاص دهید . o برنامه کارآموزی o دسترسی کافی به پشتیبانی داخلی o گردآوری داده ها – ارزیابی پیوسته

9. تطبیق شغلی برای به حداکثر رساندن درآمد، اطمینان حاصل کنید که درآمدتان با شغل شما مط ابقت می کند . o مطابقت با کسب و کار o مشخصه ها o مراحل

19. پروفایل مهارت های افراد o صدها جلسه بررسی شده 1 on 1 o ۷ مهارت o ۸ نوع o یک ابزار عالی ارزیابی

5. مشخصه های اصلی o توانایی اثبات شده برای یادگیری سریع o نگرش مثبت o توانایی اعتماد سازی o رقابتی، مصمم و غیرمنفعل o مهارت های ن د ا د ش و گ ت ر ا ه م ً ا ص و ص خ ، ی ل ا ع ی ط ا ب ت ر ا o شور و هیجان، نظم و انرژی

20. منعقد کنندگان قرارداد o آماده سازی جلسه o تعامل مشتری o نمایندگی شرکت o نمایندگی و رابطه دوستانه o مذاکرات فروش o داستان گویی o اوج گرفتن به سمت چالش

26. با ایجاد سرنخ ها شروع کنید o اطمینان حاصل کنید که فروشندگان، مورد مناسبی برای موفق شدن دارند . o تعداد سرنخ ها برای تبدیل o و ابزار : بازاریابی، ارائه، پشتیبانی و ... o اگر نمایندگی ها در حال شناسایی مشتریان بالقوه هستند، فروش ن می کنند .

15. شاخص های کلیدی عملکرد o ارزیابی نیروی فروش : افراد • دو عامل مرتبط : شناسایی اجراکنندگان برتر داخل ساز مان • مرتبط ترین مجموعه های مهارتی o ارزیابی تیم فروش o چه چیزی باید ارزیابی شود ؟

22. پروفایل o کارشناسان o منعقدکنندگان قرار داد o مشاوران o گویندگان داستان o تمرکزکنندگان o راویان o مهاجمان o افراد اجتماعی

24. این گونه آموزش دهید o هر فروشنده را مورد ویژه محسوب کنید . o کارشناسان را شناسایی کنید و امکان آموزش دیگران را به آنها ب دهید . • با شناسایی پروفایل آن ها • با بهبود مهارت هایی که کمبود دارند .

16. شاخص های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری o نگرش / متناسب با فرهنگ o سیستم اندازه گیری فعالیت o سرنخ – تبدیل % فروش o تحلیل قراردادهای بسته شده ( درآمد ) o توانایی پیش بینی

12. آموزش ها B 2 B در بخش های تکنولوژی o دانش = نکته کلیدی o %۲۷ تصمیم گیرندگان : « حل اهداف تجاری، تاثیرگذار اصلی در تصمیمات خرید است » o « آموزش های قدیمی » را در نظر بگیرید ...

6. این کارها را انجام ندهید o سعی در استخدام افرادی مانند خود : هر کسی نمی تواند مثل شما باشد و نباید هم باشند . o رفتن به سمت افراد « مشتاق » . o انتخاب کسی که از کار فرار می کند . o استخدام قبل از نیاز o انتخاب از روی احساسات o فراموش کردن کارآموزی

23. مهارت ها • آماده سازی جلسه • تعامل مشتری • نمایندگی شرکت • نمایندگی و رابطه دوستانه • مذاکرات فروش • داستان گویی • اوج گرفتن به سمت چالش ← تمرین ← تمرین ← تمرین ← تمرین ← تمرین ← تمرین ← تمرین ← ترفند دیگری وجود ندارد ... پیشرفت

مشاهده

 • 1163 مجموع مشاهدات
 • 877 مشاهدات وب سایت
 • 286 مشاهدات از سایر سایت ها

عملیات

 • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
 • 0 لایک ها
 • 0 دیس لایک ها
 • 0 نظرات

تعداد اشتراک

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

تعبیه 5

 • 7 185.126.202.103
 • 8 sazmanyar.tashilgostar.com
 • 6 www.sazmanyar.tashilgostar.com
 • 1 www.google.com
 • 1 www.tashilgostar.com