برگه ساعات کارکرد در اودوو

سازمان یار (ODOO) / بهره وری

252 مشاهده
1 تعداد لایک ها
1 0
ثبت ساعات کارکرد کارمندان
امکان بررسی ساعات صرف شده برای هر وظیفه در پروژه
امکان تقسیم کار بین کارمندان

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

ثبت ساعات کارکرد کارمندان

امکان بررسی ساعات صرف شده برای هر وظیفه در پروژه

امکان تقسیم کار بین کارمندان

مشاهده

  • 252 مجموع مشاهدات
  • 252 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 1 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+