نحوه کار با نرم افزار CRM اودوو

434 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
ردگیری مراحل طی شده با مشتریان
مرور راحت و مؤثر هفتگی مراحل
اضافه کردن تاریخ پیش بینی قرارداد
تعیین تیم فروش
گزارش گیری فروش و تجزیه و تحلیل آن

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

ردگیری مراحل طی شده با مشتریان

مرور راحت و مؤثر هفتگی مراحل

اضافه کردن تاریخ پیش بینی قرارداد

تعیین تیم فروش

گزارش گیری فروش و تجزیه و تحلیل آن

مشاهده

  • 434 مجموع مشاهدات
  • 434 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+