محتوای دوره

گونه های محصولات در سازمان یار (Odoo ERP)

10 XP
مشاهدات
176 مجموع مشاهدات
1 تعداد مشاهدات اعضا
177 مشاهدات عمومی
به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
اشتراک لینک
به اشتراک گذاری از طریق ایمیل

لطفا ورود برای به اشتراک گذاشتن این video از طریق ایمیل.

تعبیه در وب سایت شما
1. آیا آدرس های اینترنتی به طور خودکار در تجارت الکترونیکی تغییر می کند؟
2. برای اینکه مشتریان بتوانند محصولات را بر اساس مشخصه ها فیلتر کنند، فعالسازی کدام ویژگی نیاز است؟