فرم ارزیابی عملکرد کارکنان ( گروه ویژه)

آیا سرپرست شما از علاقه مندی هایتان بطور كامل آگاه می باشد؟‏ *

چگونه می توانید روش های نظارتی را اصلاح نمایید؟‏ *

نام *

عنوان موقعیت *

ارزیابی برای دوره *

تاریخ بررسی *

ارزیابی کننده *آیا پیشنهادی مبنی بر افزايش بهره ورى شرکت دارید؟‏ *

اهداف *

نتایج *

سایر توضیحاتآیا به اعتقاد شما حوزه ى دیگری در شرکت وجود دارد که نیازمند تغییر یا اصلاح باشد؟‏ *

موضوع *

12345
Ability to cope with multidisciplinarity of team
Enthusiasm & implication toward projects/assignments
Compliance to internal rules and processes (timesheets completion, etc.)
Team spirit: ability to work efficiently with peers, manage the conflicts with diplomacy
Initiative and self autonomy
Ability to follow and complete work as instructed
Decision making
Customer commitment
Communication skills (written & verbally): clearness, concision, exactitude
Technical skills regarding to the job requirements
Analytical and synthetic mind
Promptness and attendance record
Adaptability: Ability to adapt oneself to organizational changes while keeping efficiency
Creativity and forward looking aptitude
Time management: projects/tasks are completed on time

فقط ناظران

12345
Results of the bottom-up survey and mitigation actions to face technical, organizational, structural and/or relational issues
Delegation: Ability to efficiently assign tasks to other people
Leadership: create a challenging and motivating work environment aligned with the company's strategy
Leadership: sustain subordinates in their professional growth
Ability to manage planning resources, risks, budgets and deadlines


اهداف پیشرفت حرفه ای

اهداف عملکرد شخصی

اهداف پروژهبا توجه به ارزیابی عملکرد در بالا، از قسمت زیر برای وارد کردن توضیحات استفاده کنید.