فرم استخدام

این فرم برای کمک به مسئول مصاحبه استخدام در نظر گرفته شده است.

فارغ التحصیل از دانشگاه

جنسیت شما چیست؟

به چه گروه سنی متعلق هستید؟


دانش

آموزش

سابقه

فعالیت‌ها


امتیاز اهمیت

مهم نیستتا حدودی مهممهمخیلی مهممهمترین
پرداخت خوب
همکاری با همکاران
محیط شرکت
فضای میزکاری
تکنولوژی پیشرفته
موقعیت جغرافیایی محل کار
مدیریت خوب
Freebies such as tea, coffee and stationery
Perks such as free parking, gym passes
اضافه کاری
نوع لباس پوشیدن
جلسات منظم
زندگی اجتماعی خوب