نرم افزار تعمیر و نگهداری برای تولیدکنندگان مدرن

 

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را خودکار انجام دهید

سازمان یار با محاسبه آمار استاندارد به شما کمک می کند تا تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را برنامه ریزی کنید از قبیل میانگین زمان بین نقصان (MTBF)، میانگین زمان برای تعمیر (MTTR) و تاریخ پیش بینی شده نقصان بعدی. همچنین به شما امکان می دهد تا مترولوژی و زمان بندی تعمیر و نگهداری پیشگیرانه را به صورت خودکار انجام دهید.  

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

درخواست های تعمیر و نگهداری را از طریق نماهای کانبان و تقویم، سازمان دهی کنید

پیشرفت درخواست های تعمیر و نگهداری را با استفاده از نمای کانبان به راحتی رهگیری کنید. برای سازمان دهی و برنامه ریزی فعالیت ها، از تقویم تعمیر و نگهداری استفاده نمایید. برای سازمان دهی در خواست های تعمیر و نگهداری، گروه شما به استفاده از رابط سریع و آسان درگ و دراپ، علاقمند خواهد شد.

اثربخشی کلی تجهیزات را به واسطه تعمیر و نگهداری کارآمد افزایش دهید

دپارتمان تولید می تواند درخواست های تعمیر و نگهداری را مستقیماً از پنل مرکزی کار و اجرا ارسال کند. زمانی که گروه تعمیر و نگهداری عمل می کند، افراد مورد نظر، آنی به روز خواهند شد. 

ارتباطات بهتر، غیرفعال بودن را کاهش می دهد و تولید را کارا و موثرتر می کند.  

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

پیشخوان و آمار برای بهینه سازی عملکرد شما

برای تنظیم قوانین تعمیر و نگهداری پیشگیرانه و کاهش خطر نقصان تجهیزات، از آمار محاسبه شده خودکار ار قبیل MTBF  و MTBR استفاده کنید. 

عملکرد را با استفاده از پیشخوان رهگیری کنید.

KPIs (شاخص‌های کلیدی عملکرد) سفارشی را با چند کلیک ایجاد کنید. 

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار


خرید

برای حفظ میزان موجودی در سطح مناسب، انبار کردن را به صورت خودکار انجام دهید.


MRP

راه حل جامع پنل مرکزی کار و اجراکیفیت

نکات کنترل کیفی را تعریف کنید و هشدارهای کیفی را به آسانی اجرا نمایید.


مدیریت چرخه حیات محصول (PLM)

تغییرات مهندسی و نسخه ها را به راحتی مدیریت کنید.