رویداد همایش آنلاین ۲۵ سالگی شرکت تسهیل گستر شروع در 12 شهریور 1401
متدولوژی استقرار سازمان یار (Odoo ERP)
08:55 بعد از ظهر - 09:10 بعد از ظهر (1401/06/12) (15 دقیقه)

متدولوژی استقرار سازمان یار (Odoo ERP)
بهمن اسمعیل نژاد تیمور آبادی bahman.ismailnezhad@tashilgostar.com