ارزیابی های Odoo

ارزیابی کارمندان را مدیریت نموده و ارزیابی ها را در چند دقیقه ایجاد کنید.

ارزیابی دوره ای کارمندان را راه اندازی کنید

دارایی کلیدی شرکت خود را تقویت کنید: کارمندان

با ارزیابی دوره ای از عملکرد کارمندان خود، فرایند انگیزشی را در شرکت خود حفظ کنید. برای سودآوری به افراد و نیز به سازمان، منابع انسانی خود را به طور منظم به روز رسانی کنید.

Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

نمای تقویم

ارزیابی های آتی را رهگیری نموده و یادآورها را به پاسخ دهندگان ارسال کنید.

Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

پاسخ هایی با قابلیت خروجی گرفتن

هر ارزیابی را به شکلPDF  چاپی تبدیل کنید.

ارزیابی درست انجام دهید

سوالات صحیح بپرسید و اطلاعات مفید گردآوری کنید

برای جمع آوری پاسخ های کارمندان خود، نظرسنجی قانونی ایجاد کنید. قالبهای خود را آماده کنید و یا از میان قالبهای موجود انتخاب کنید. چند نوع ارزیابی را مدیریت کنید: پایین به بالا، بالا به پایین، خودارزیابی و ارزیابی نهایی توسط مدیر.

نظرسنجی خود را طراحی کنید

از قالبها استفاده نمایید و یا آنها را به صورت کامل ایجاد کنید

برای جمع آوری اطلاعات مهم و یا ایده های کارمندان، نظرسنجی های خود را ایجاد کنید. سوالات را سریعاً اضافه کنید، صفحات را ویرایش نموده و یک نظرسنجی مفید پیش نویس کنید. نظرسنجی های موجود را به قالب تبدیل کنید تا بعداً از آنها استفاده و ویرایش کنید. نظرسنجی ها را به مدیران، ناظران و یا سایر کارمندان دهید تا بررسی شوند و قبل از نهایی سازی نظرسنجی ها، امکان افزودن نظرات را به آنها بدهید. حتی شما می توانید چندین نظرسنجی را برای هر مرحله ارزیابی ایجاد کنید تا به افراد مختلف ارسال شود. 

سازمان یار• متن و تصویر
سازمان یار• تصویر و متن

فرایند ارزیابی را اتوماتیک انجام دهید

مطمئن شوید که ارزیابی ها با زمان بندی انجام می شود

برای ایجاد خودکار درخواست های مصاحبه، ارزیابی ها را با یک زمان بندی واضح، ایجاد کنید. کارمند، دپارتمان و یا سطحی در سلسله مراتب که می توانند به نظرسنجی ها پاسخ دهند، مشخص کنید و به مدیران امکان دهید تا محتوا را بررسی نموده و ارزیابی را نهایی کنند.

ارزیابی کارمندان را آسان انجام دهید

فرایند ارزیابی و تقویم را به راحتی راه اندازی کنید. برای جمع آوری بازخورد همه اعضای شرکت، از کارمندان گرفته تا مدیران و نیز خودارزیابی، پرسشنامه هایی فرم مانند طراحی کنید. کل فرایند را بر روی حالت اتوماتیک، تنظیم نمایید تا بر افراد تمرکز کنید نه بر وظایف مدیریتی.

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار

کارمندان

هزینه های کارمندان را بازبینی کنید. به یک ابزار رهگیری دقیق دسترسی داشته باشید.

هزینه ها

هزینه های کارمندان را بازبینی کنید. به یک ابزار رهگیری دقیق دسترسی داشته باشید. 

استخدام

فرایند استخدام را ساده کنید. رزومه ها را پیوست کنید، متقاضیان را پیگیری نموده و پروفایل ها را جستجو کنید.