هیچ کاری زمین نخواهد ماند

مدیریت کسب و کار خدماتی

تحلیل هزینه های پروژه

سامانه پشتیبانی (سیستم تیکت)

برون سپاری آنلاین اجرای پروژه

مدیریت اسناد (DMS)

تعریف اتوماتیک پروژه یا وظیفه بعد از فروش

خدمات درب محل

مشارکت و پیگیری روند پیشرفت پروژه توسط مشتری از طریق وب سایت

برنامه ریزی و نمودارهای گانت

مدیریت ساعات کارکرد (Time Sheet)