اسلایدر بلاگ:

شما می توانید رکورد های اسلایدر بلاگ چند گانه را از قسمت بک اند (مدیریت) ایجاد کنید.

وب سایت> پیکربندی قالب پیشرفته> اسلایدر بلاگ


2. اسنیپت اسلایدر بلاگ را دراگ و دراپ کنید.3. اسلایدر بلاگ در سمت فرانت اند (مدیریت)