بردکرامب (مسیر صفحات):

ما یک ویژگی موثر اضافه کرده ایم که با استفاده از آن می توانید مسیر صفحه تصویر خود را از قسمت بک اند (مدیریت) بارگذاری کنید. 

وب سایت> پیکربندی> تنظیمات
همچنین، شما می توانید رنگ متن، رنگ پس زمینه را تنظیم کنید و ارتفاع را با استفاده از "فاصله داخلی" مدیریت کنید.