پیکربندی ساختار حقوق

هر شرکتی براساس قوانین و شرایط خود از ساختار حقوق و دستمزد مختلف پیروی می كند. برای پیکربندی ساختار حقوق جدید، به حقوق و دستمزد > پیکربندی > ساختار های حقوق و دستمزد > ایجاد بروید.