نحوه ساخت صفحه محصولات

در وبسایت در گوشه بالای راست روی صفحه جدید کلیک کنید.

سپس روی محصول جدید کلیک کرده و نکات چشمک زن را دنبال کنید.

عناصر اصلی صفحه محصول عبارتند از:

از منوی شخصی سازی بسیاری ازعناصر قابل رویت می شوند.