نحوه نمایش موجود بودن محصول

منظور اطمینان دادن به مشتری، می توان موجودیت آن را روی وبسایت به نماش گذاشت.

برای نمایش آن، از قسمت فرم جزئیات محصول برگه تجارت الکترونیکی را باز کرده و در قسمت موجودی یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.

پیام هشدار می تواند در مورد هر چیزی که مربوط به ناموجودی، تأخیر در تحویل و غیره باشد.

نکته: این ابزار نیازی به نصب برنامه موجودی ندارد.

نکته: اگر آیتمی وجود دارد که دیگر قابل فروش نیست، آن را از وبسایت خود بردارید. اگر گونه های محصول یه یک کاهش یافت، گزینه متغیر را از انتها غیرفعال کنید.