منابع انسانی برای شرکت های مدرن

جامع: استخدام ها، ارزیابی، هزینه ها، مرخصی ها، حضورها و غیره. 


کارمندان خود را با موفقیت مدیریت کنید

همه اطلاعات منابع انسانی را متمرکز کنید.

بر همه اطلاعات مهم هر دپارتمان، نظارت کنید. قابلیت مشاهده اطلاعات مهم را فقط به مدیران منابع، محدود نمایید و یا دسترسی عمومی سایر اطلاعات را برای همه کارمندان فراهم کنید تا پوشه کارمندان را مشاهده کنند. آگاه کننده ها در مورد درخواست های جدید مرخصی، درخواست تخصیص، تقاضاهای استخدام، ارزیابی و غیره را دریافت کنید. 

  •  اختصاص دادن

  •  برنامه های زمانی

  •  شرکت کنندگان

  •  ارزیابی ها

  •  استخدام

  •  هزینه ها

رهگیری زمان و حضورها

برگه های زمانی هفتگی و یا ماهانه با رهگیری اختیاری حضورها.

ساعات کاری کارمند را رهگیری نموده و بر اساس پروژه، کارمند  و یا وظیفه مرتب سازی کنید. برای ثبت و تحلیل برگه های زمانی و نیز چک کردن حضور کارمندان ، به راحتی به آمار دسترسی یابید. حسابداری یکپارچه، گزارش ها را به طور خودکار بر اساس زمان صرف شده در پروژه ها ارسال می کند.  

سازمان یار• تصویر و متن                 

                                                                                 مدیریت مرخصی ها

رهگیری مرخصی های کارمندان را ساده کنید.


کارمندان درخواستهای مرخصی خود را وارد می کنند.


 

 

مدیران در مورد تایید و یا رد درخواستهای مرخصی، تصمیم می گیرند.


 

 

آگاه کننده به کارمند ارسال می شود و تقویم به طور خودکار به روز رسانی می شود.

ساده سازی مدیریت هزینه ها

هزینه ها را به روز شده دریافت نموده و سریع تایید کنید.

کارمندان می توانند به آسانی هزینه ها را ثبت کنند. مدیران می توانند همه هزینه ها را بررسی کرده و تک تک درخواست ها را تایید و یا رد کنند. بعد از تایید، هزینه ها در حسابداری Odoo ، فوراً به روز رسانی می شود. 


سازمان یار• متن و تصویر

ارزیابی کارمندان را آسان انجام دهید

فرایند ارزیابی و تقویم را به راحتی راه اندازی کنید. برای جمع آوری بازخورد همه اعضای     شرکت، از کارمندان گرفته تا مدیران و نیز خودارزیابی، پرسشنامه هایی فرم مانند طراحی     کنید. کل فرایند را بر روی حالت اتوماتیک، تنظیم نمایید تا بر افراد تمرکز کنید نه بر       وظایف مدیریتی.

سازمان یار• تصویر و متن

استخدام استعدادهای برتر

پروسه استخدام را ساده کنید.

هیئت مدیره ای راه اندازی کنید و تقاضاهای ثبت شده برای استخدام را به راحتی رهگیری کنید. مراحل استخدام متقاضیان را مدیریت نمایید و برای ایجاد پرسشنامه ای که به طور خودکار با ثبت داوطلب مرتبط است، نظرسنجی Odoo را یکپارچه کنید. 

سازمان یار• متن و تصویر                 

                                                   تعامل را از طریق ابزار اجتماعی افزایش دهید

Odoo - نمونه 1 برای سه ستونارتباط بین کارمندان را بهبود ببخشید و با دادن پاداش به آنها انگیزه دهید.

به کارمندان امکان دهید تا از طریق گفتگوی آنلاین با یکدیگر تعامل و همکاری کنند، دانش و بهترین روش ها را به اشتراک بگذارند، افراد و یا اسناد ویژه را دنبال کنند تا مطلع باقی بمانند و نیز برای به اشتراک گذاری تجربه و تخصص و تشویق به کار گروهی به گروه های مورد علاقه بپیوندند. 

Odoo - نمونه 1 برای سه ستون

Gamification

اهداف خود را طراحی کنید، اهداف واضح تعریف نموده و بازخورد آنی و نتایج ملموس در اختیار بگذارید. کارمندان برتر را در هر گروه نمایش دهید و به طور عمومی، کارمندان و دستاوردهای گروه را شناسایی کنید. 

یکپارچگی کامل با نرم افزارهای سازمان یار

استخدام

فرایند استخدام را ساده کنید. رزومه ها را پیوست کنید، متقاضیان را پیگیری نموده و پروفایل ها را جستجو کنید.

ارزیابی

رشد و ترقی کارمندان را پیگیری کنید. با انجام ارزیابی، به رشد و ترقی کارمندان خود کمک کنید.


مرخصی ها

درخواست های مرخصی و تخصیص ها را مدیریت کنید. تقویم را به طور خودکار به روز رسانی کنید.

هزینه ها

بازبینی  کاملی از هزینه های کارمندان به دست آورید، فرایند تایید را ساده کنید و همه ثبت ها را پیگیری نمایید.