چاپ دوباره‌ی رسید

اگر نیاز دارید یک رسید را دوباره چاپ کنید، از ویژگی بازپرداخت استفاده کنید.


پیکربندی

برای فعال کردن چاپ دوباره رسید، به پایانه ی فروش » پیکربندی » پایانه ی فروش بروید و رابط PoS خود را انتخاب کنید.

در قسمت "صورتحساب ها" و "رسید" گزینه " چاپ دوباره رسید" را پیدا خواهید کرد.

برای اینکه اجازه چاپ دوباره رسید داده شود، شما نیاز به فعالسازی قسمت چاپ دوباره رسید هستید.

چاپ دوباره یک رسید

در صفحه پایانه ی فروش خود، دکمه چاپ دوباره رسید را دارید

هنگامی که از آن استفاده می کنید، می توانید آخرین رسید خود را دوباره چاپ کنید.