پذیرش بازگشت و بازپرداخت محصولات

داشتن یک سیاست بازاریابی خوب، کلید جذب و حفظ مشتریان شما است. برای شما پذیرفتن و بازپرداخت آن بازگشت‌ها را آسان می کند، همچنین یک جنبه کلیدی رابط پایانه ی فروش شما است.

از رابط پایانه ی فروش خود، محصولی را که مشتری می خواهد به آن بازگردد را انتخاب کنید، از دکمه +/- استفاده  کنید و مقدار مورد نیاز برای بازگشت را وارد کنید. اگر آنها نیاز به بازگشت چندین محصول داشته باشند، روند را تکرار کنید.

همانطور که می‌بینید، مجموع منفی است، برای پایان دادن به بازپرداخت باید پرداخت را پردازش کنید.