مرتب سازی محصولات:

به مشتریان خودگزینه موثر و پرکاربرد "مرتب سازی بر اساس" محصول را ارائه دهید:

  1. مرتب سازی محصولات براساس : (قیمت: پایین به بالا) / (قیمت: بالا به پایین)

  2. مرتب سازی محصولات براساس: (نام: از الف تا ی) / (نام: از ی تا الف)