تعیین زمان پرداخت صورت حساب فروشنده با 3 روش مرتبط

در برخی از صنایع ممکن است پیش از دریافت محصولات سفارش شده، از سوی فروشنده صورت حساب دریافت کنید. با این حال ممکن است نخواهید تا پیش از دریافت محصولات، صورت حساب را بپردازید.

برای اینکه مشخص کنید صورت حسابی پرداخت خواهد شد یا نه، می توانید از گزینه ای به نام 3 روش مرتبط استفاده کنید. این مفهوم به معنی مقایسه اطلاعاتی است که در قسمت سفارش خرید، صورت حساب فروشنده،و رسید ظاهر می شوند. 

3 روش مرتبط  به شما کمک می کند تا از پرداخت صورت حساب های غلط یا جعلی فروشنده بپرهیزید.


پیکربندی

برای این کار، به قسمت خرید » پیکربندی » تنظیمات رجوع کرده و ویژگی 3 روش مرتبط را فعال کنید. 

آیا باید صورت حساب را پرداخت کنم؟

با فعالسازی این ویژگی، سطر جدیدی با عنوان باید پرداخت شود در صورت حساب فروشنده و در پایین برگه اطلاعات دیگر ظاهر می شود.

بدین طریق اودوو اجازه می دهد تا به آسانی تشخیص دهید که باید صورت حساب فروشنده را پرداخت کنید یا خیر.

نکته: این وضعیت به صورت خودکار توسط اودوو تعریف می شود. با این حال اگر می خواهید به صورت دستی این وضعیت را تعریف کنید، می توانید جعبه وضعیت اجباری را تیک بزنید تا بتوانید به صورت دستی پرداخت یا عدم پرداخت صورت حساب فروشنده را تنظیم نمایید.