تنظیم عرضه مستقیم محصول از تولید کننده به مصرف کننده بدون واسطه

معرفی

عرضه مستقیم به شما این امکان را می دهد تا محصولات را به طور مستقیم از تولید کننده به دست مصرف کننده برسانید. در این صورت، محصولات به انبار شما انتقال نمی یابند.


پیکربندی

ابتدا مسیرها و عرضه مستقیم را پیکربندی کنید. به قسمت انبار » پیکربندی » تنظیمات وارد شوید. در قسمت مسیرها گزینه تعیین مسیر پیشرفته برای محصولات با استفاده از قوانین و در قسمت عرضه مستقیم گزینه اجازه به تولیدکنندگان برای عرضه مستقیم به مشتریان شما را تیک بزنید.

بایستی در قسمت سفارش فروش انتخاب مسیر را ممکن کنید. به برنامه  فروش  وارد شوید و از آن جا وارد قسمت  پیکربندی  »  تنظیمات شده  و گزینه  انتخاب مسیرهای ویژه در خطوط سفارش فروش (پیشرفته)  را تیک بزنید.

نکته: برای اینکه بتوانید برای تحویلتان فاکتور صادر کنید، باید در قسمت تعداد تحویل داده شده سیاست صدور فاکتور برای محصول را تنظیم نمایید.