پرداخت برای تأیید یک سفارش

می توانید برای تأیید خودکار سفارشات از پرداخت آنلاین استفاده کنید. این کار باعث صرفه جویی زمان هم برای شما و هم برای مشتری شما خواهد شد.


فعالسازی پرداخت آنلاین

به فروش » ترکیب بندی » تنظیمات رفته و ویژگی امضاء و پرداخت آنلاین را فعال کنید. 

می توانید یکبار در منوی درگاه پرداخت گیرندگان مورد نظر خود را انتخاب نموده و پیکربندی نمایید.

می توانید مستندات مختلف مربوط به پرداخت را با درگاه های پرداخت نظیر به پرداخت بانک ملت،   Paypal, Authorize.Net (پرداخت با کارت اعتباری) و درگاه های دیگر مستندات تجارت الکترونیکی  eCommerce documentation بیابید.

نکته: در صورتی که از قالبهای پیش فاکتور  استفاده می کنید، می توانید تنظیمات پیش فرض را برای هر قالب نیز انتخاب کنید.


ثبت نام یک پرداخت

مشتری می تواند از پیش فاکتوری که شما برای ایشان ایمیل کرده اید، به صورت آنلاین پرداخت کند.