دریافت امضاء برای تأیید یک سفارش

می توانید برای تأیید خودکار سفارش ها از امضای آنلاین استفاده کنید. با استفاده از این ویژگی هم شما و هم مشتری شما در مقایسه با روند معمولی، می توانید بیشتر در زمان صرفه جویی کنید. 


فعالسازی امضای آنلاین

به فروش » پیکربندی » تنظیمات بروید و ویژگی امضاء و پرداخت آنلاین را فعال کنید. 

نکته:  در صورتی که از قالبهای پیش فاکتور استفاده می کنید، می توانید تنظیمات پیش فرض را برای هر قالب نیز انتخاب کنید.


سفارش را با یک امضاء اعتبار ببخشید

پس از ارسال پیش فاکتور، مشتری می تواند آن را قبول کرده و بلافاصله  به صورت آنلاین امضاء کند.

پس از امضاء، پیش فاکتور تأیید شده و تحویل آغاز می شود.